20 Yòu kān nà dì tǔ shì féimĕi shì jí baó , qízhōng yǒu shùmù méiyǒu . nǐmen yào fàng kāi dǎnliàng , bǎ nà dì de guǒzi daì xiē lái . ( nàshí zhēng shì pútào chū shú de shíhou . )