33 Nǐmen de érnǚ bì zaì kuàngyĕ piāoliú sì shí nián , dāndāng nǐmen yín xíng de zuì , zhídào nǐmen de shī shǒu zaì kuàngyĕ xiāomiè .