35 Wǒ Yēhéhuá shuō guō , wǒ zǒng yào zhèyàng daì zhè yīqiè jùjí dí wǒde è huì zhòng . tāmen bì zaì zhè kuàngyĕ xiāomiè , zaì zhèlǐ sǐwáng .