2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén , cóng tāmen shǒu xià qǔ zhàng , mĕi zhīpaì yī gēn . cóng tāmen suǒyǒude shǒulǐng , àn zhe zhīpaì , gōng qǔ shí èr gēn . nǐ yào jiàng gèrén de míngzi xiĕ zaì gèrén de zhàng shàng ,