Mínshùjì 17:5

5 Hòulái wǒ suǒ jiǎnxuǎn de nà rén , tāde zhàng bì fā yá . zhèyàng , wǒ bì shǐ Yǐsèliè rén xiàng nǐmen suǒ fā de yuànyán zhǐxī , bú zaì dádào wǒ ĕr zhōng .