6 Yúshì Móxī xiǎoyù Yǐsèliè rén , tāmende shǒulǐng jiù bǎ zhàng jiāo gĕi tā , àn zhe zhīpaì , mĕi shǒulǐng yī gēn , gōng yǒu shí èr gēn . Yàlún de zhàng yĕ zaì qízhōng .