8 Dì èr tiān , Móxī jìn fǎ jǔ de zhàngmù qù . shuí zhī Lìwèi zú Yàlún de zhàng yǐjing fā le yá , shēng le huā bāo , kāi le huā , jié le shú xìng .