Mínshùjì 17:10

10 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , bǎ Yàlún de zhàng hái fàng zaì fǎ jǔ qián , gĕi zhèxie beìpàn zhī zǐ liú zuò jìhào . zhèyàng , nǐ jiù shǐ tāmen xiàng wǒ fā de yuànyán zhǐxī , miǎndé tāmen sǐwáng .