9 Móxī jiù bǎ suǒyǒude zhàng cóng Yēhéhuá miànqián ná chūlai , gĕi Yǐsèliè zhòngrén kān . tāmen kànjian le , gè shǒulǐng jiù bǎ zìjǐ de zhàng ná qù .