1 Yēhéhuá duì Yàlún shuō , nǐ hé nǐde érzi , bìng nǐ bĕn zú de rén , yào yītóng dāndāng gānfàn shèng suǒ de zuìniè . nǐ hé nǐde érzi yĕ yào yītóng dāndāng gānfàn jìsī zhírèn de zuìniè .