Mínshùjì 18:2

2 Nǐ yào daì nǐ dìxiōng Lìwèi rén , jiù shì nǐ zǔzong zhīpaì de rén qián lái , shǐ tāmen yǔ nǐ liánhé , fúshì nǐ , zhǐshì nǐ hé nǐde érzi , yào yītóng zaì fǎ jǔ de zhàngmù qián gòngzhí .