19 Fán Yǐsèliè rén suǒ xiàn gĕi Yēhéhuá shèngwù zhōng de jǔ jì , wǒ dōu cìgĕi nǐ hé nǐde érnǚ , dàng zuò yǒng de de fèn . zhè shì gĕi nǐ hé nǐde hòuyì , zaì Yēhéhuá miànqián zuòwéi yǒngyuǎn de yán yuē ( yán jí bú feì huaì de yìsi ) .