Mínshùjì 18:20

20 Yēhéhuá duì Yàlún shuō , nǐ zaì Yǐsèliè rén de jìng neì bùkĕ yǒu chǎnyè , zaì tāmen zhōngjiān yĕ bùkĕ yǒu fēn . wǒ jiù shì nǐde fēn , shì nǐde chǎnyè .