9 Bì yǒu yī gè jiéjìng de rén shōu qǐ mǔ niú de huī , cún zaì yíng waì jiéjìng de dìfang , wéi Yǐsèliè huì zhòng tiaó zuò chú wūhuì de shuǐ . zhè bĕn shì chú zuì de .