10 Shōu qǐ mǔ niú huī de rén bì bú jiéjìng dào wǎnshang , yào xǐ yīfu . zhè yào gĕi Yǐsèliè rén hé jìjū zaì tāmen zhōngjiān de waìrén zuòwéi yǒngyuǎn de dénglì .