12 Yēhéhuá duì Móxī , Yàlún shuō , yīnwei nǐmen bú xìn wǒ , bú zaì Yǐsèliè rén yǎnqián zūn wǒ wéi shèng , suǒyǐ nǐmen bì bùdé lǐng zhè huì zhòng jìn wǒ suǒ cìgĕi tāmende dì qù .