Mínshùjì 20:14

14 Móxī cóng Jiādīsī chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn Yǐdōng wáng , shuō , nǐde dìxiōng Yǐsèliè rén zhèyàng shuō , wǒmen suǒ zāoyù de yīqiè jiān nán ,