16 Yǐsèliè rén cóng nàli qǐ xíng , dào le Bǐĕr ( Bǐĕr jiù shì jǐng de yìsi ) . cóng qián Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , zhāo jù bǎixìng , wǒ hǎo gĕi tāmen shuǐ hē , shuō de jiù shì zhè jǐng .