18 Bālán huídá bā lè de chénpú shuō , bā lè jiù shì jiàng tā mǎn wū de jīn yín gĕi wǒ , wǒ xíng dà shì xiǎoshì yĕ bùdé yuèguò Yēhéhuá wǒ shén de méng .