20 Dàng yè , shén líndào Bālán nàli , shuō , zhèxie rén ruò lái zhào nǐ , nǐ jiù qǐlai tóng tāmen qù , nǐ zhǐyào zūnxíng wǒ duì nǐ suǒ shuō de huà .