34 Bālán duì Yēhéhuá de shǐzhĕ shuō , wǒ yǒu zuì le . wǒ bú zhīdào nǐ zhàn zaì lù shàng zǔdǎng wǒ . nǐ ruò bú xǐhuan wǒ qù , wǒ jiù zhuǎn huí .