Mínshùjì 22:35

35 Yēhéhuá de shǐzhĕ duì Bālán shuō , nǐ tóng zhèxie rén qù ba . nǐ zhǐyào shuō wǒ duì nǐ shuō de huà . yúshì Bālán tóng zhe bā lè de shǐ chén qù le .