We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
40 Bā lè zǎi le ( yuánwén zuò xiàn ) niú yáng , sòng gĕi Bālán hé péibàn de shǐ chén .