Mínshùjì 22:38

38 Bālán shuō , wǒ yǐjing dào nǐ zhèlǐ lái le . xiànzaì wǒ qǐnéng shàn zì shuō shénme ne , shén jiàng shénme huà chuán gĕi wǒ , wǒ jiù shuō shénme .