7 Xī luo fēi hā de nǚér shuō de yǒu lǐ . nǐ déng yào zaì tāmen fùqin de dìxiōng zhōng , bǎ dì fèn gĕi tāmen wéi yè . yào jiàng tāmen fùqin de chǎnyè guī gĕi tāmen .