27 Zhǐyào jiàng gōngniú dú liǎng zhǐ , gōng miányáng yī zhǐ , yī suì de gōng yánggāo qī zhǐ , zuòwéi xīnxiāng de Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá .