Mínshùjì 28:28

28 Tóng xiàn de sù jì yòng tiaó yóu de xì miàn . wéi mĕi zhǐ gōngniú yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī sān . wéi yī zhǐ gōng yáng yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī èr .