7 Wéi zhè yī zhǐ yánggāo , yào tóng xiàn diàn jì de jiǔ yī xīn sì fèn ...zhīyī . zaì shèng suǒ zhōng , nǐ yào jiàng chún jiǔ fèng gĕi Yēhéhuá wéi diàn jì .