9 Dàng ānxīrì , yào xiàn liǎng zhǐ méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo , bìng yòng tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī èr wéi sù jì , yòu jiàng tóng xiàn de diàn jì xiànshang .