8 Wǎnshang , nǐ yào xiàn nà yī zhǐ yánggāo , bì zhào zǎochen de sù jì hé tóng xiàn de diàn jì xiànshang , zuòwéi xīnxiāng de huǒ jì , xiàn gĕi Yēhéhuá .