14 Tóng xiàn de sù jì yòng diào yóu de xì miàn . wéi nà shí sān zhǐ gōngniú , mĕi zhǐyào xiàn yīfǎ shí fèn zhī sān . wéi nà liǎng zhǐ gōng yáng , mĕi zhǐyào xiàn yīfǎ shí fèn zhī èr .