Mínshùjì 29:13

13 Yòu yào jiàng gōngniú dú shí sān zhǐ , gōng miányáng liǎng zhǐ , yī suì de gōng yánggāo shí sì zhǐ , dōu yào méiyǒu cánji de , yòng huǒ xiàn gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng de Fánjì .