27 Jiào tā hē le yǐhòu , tā ruò beì diànwū , de zuì le zhàngfu , zhè zhì zhòuzǔ de shuǐ bì jìnrù tā lǐmiàn biàn kǔ le , tāde dù fù jiù yào fā zhàng , dàtuǐ jiù yào xiāo shòu , nà fùrén biàn yào zaì tā mín zhōng beì rén zhòuzǔ .