20 Jìsī yào ná zhèxie zuòwéi yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo . zhè yǔ suǒ yáo de xiōng , suǒ jǔ de tuǐ tóng wéi shèngwù , guī gĕi jìsī . ránhòu ná xì ĕr rén kĕyǐ hē jiǔ .