1 Móxī lì wán le zhàngmù , jiù bǎ zhàngmù yòng gāo mā le , shǐ tā chéng shèng , yòu bǎ qízhōng de qìjù hé tán , bìng tán shàng de qìjù , dōu mā le , shǐ tā chéng shèng .