Mínshùjì 7:2

2 Dàng tiān , Yǐsèliè de zhòng shǒulǐng , jiù shì gè zú de zúzhǎng , dōu lái fèng xiàn . tāmen shì gè zhīpaì de shǒulǐng , guǎnlǐ nàxiē beì shǔ de rén .