3 Tāmen bǎ zìjǐ de gōngwù sòng dào Yēhéhuá miànqián , jiù shì liù liàng péng zǐ chē hé shí èr zhǐ gōngniú . mĕi liǎng gè shǒulǐng fèng xiàn yī liàng chē , mĕi shǒulǐng fèng xiàn yī zhǐ niú . tāmen bǎ zhèxie dōu fèng dào zhàngmù qián .