14 Ruò yǒu waìrén jìjū zaì nǐmen zhōngjiān , yuànyì xiàng Yēhéhuá shǒu Yúyuèjié , tā yào zhào Yúyuèjié de lǜ lì diǎnzhāng xíng , bú guǎn shì jìjū de shì bĕn dì rén , tóng guī yī lì .