13 Nà jiéjìng ér bú xíng lù de rén ruò tuīcí bú shǒu Yúyuèjié , nà rén yào cóng mín zhōng jiǎnchú . yīnwei tā zaì suǒ déng de rìqī bú xiàn Yēhéhuá de gōngwù , yīnggāi dāndāng tāde zuì .