10 Dàn tā beì qiāyí , beìlǔ qù . tāde yīnghái zaì gè shì kǒu shang yĕ beì shuāi sǐ . rén wèi tāde zūnguì rén niānjiū , tā suǒyǒude dà rén dōu beì liànzi suǒ zhe .