19 Nǐde sún shāng wúfǎ yīzhì , nǐde shāng hén jíqí zhòng dà . fán tīng nǐ xìnxī de , bì dōu yīncǐ xiàng nǐ pāi zhǎng . nǐ suǒ xíng de è , shuí méiyǒu shícháng zāoyù ne .