17 Nǐde shǒulǐng , duō rú huángchóng , nǐde jūnzhǎng , fǎngfú chéngqún de mā zhà , tiān liáng de shíhou , qí luō zaì líba shang , rìtou yī chū biàn dōu fēi qù , rén bù zhīdào luō zaì héchu .