7 Biànyǎmǐn rén zhōng yǒu Mǐshūlán de érzi Sālù . Mǐshūlán shì Yuēyè de érzi . Yuēyè shì Pídàyē de érzi . Pídàyē shì Gēlaìyē de érzi . Gēlaìyē shì Mǎxīyē de érzi . Mǎxīyē shì Yǐtiĕ de érzi . Yǐtiĕ shì Yéshāiyà de érzi .