5 Yòu yǒu Bālù de érzi Mǎxīyē . Bālù shì Gǔhéxīde érzi . Gǔhéxīshì Hāsaìyē de érzi . Hāsaìyē shì Yàdàyē de érzi . Yàdàyē shì Yuēyēlì de érzi . Yuēyēlì shì Sājiālìyē de érzi . Sājiālìyē shì Shìluóní de érzi .