We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Wǒ yòu tīngjian jìtán zhōng yǒu shēngyīn shuō , shì de , zhǔ shén , quánnéng zhĕ a , nǐde pànduàn yì zāi , chéng zāi .