We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
5 Zuò bǎozuò de shuō , kàn nǎ , wǒ jiāng yīqiè dōu gēng xīn le . yòu shuō , nǐ yào xiĕ shàng . yīn zhèxie huà shì kè xìn de , shì zhēn shí de .