10 Quán dì , cóng Jiābā zhídào Yēlùsǎlĕng nánfāng de lín mén , yào biàn wèi Yàlá bā . Yēlùsǎlĕng bì réng jū gāo wèi , jiù shì cóng Biànyǎmǐn mén dào dì yī mén zhī chù , yòu dào jiǎo mén , bìng cóng hǎ nán yè lóu , zhídào wáng de jiǔ zhà .