23 Tā zhàngfu Yǐlìjiāná shuō , jiù suí nǐde yì xíng ba . kĕyǐ dĕng érzi duàn le nǎi . dàn yuàn Yēhéhuá yìngyàn tāde huà . yúshì fùrén zaì jiā lǐ rǔ érzi , zhídào duàn le nǎi .