3 Xiànzaì nǐ yào qù jī dá Yàmǎlì rén , miè jǐn tāmen suǒyǒude , bùkĕ lián xī tāmen , jiāng nánnǚ , háitóng , chī nǎi de , bìng niú , yáng , luòtuo , hé lü jǐn xíng shā sǐ .