Sāmǔĕrjìshàng 15:2

2 Wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , Yǐsèliè rén chū Āijí de shíhou , zaì lù shàng Yàmǎlì rén zĕnyàng dāi tāmen , zĕnyàng dǐdǎng tāmen , wǒ dōu méi wáng .